گرسنه

گرسنه
گرسنه
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: کنوت هامسون

مترجم: رضا سید حسینی

گرسنه اولين رمان ,کنوت هامسون نويسنده نروژي است. رماني كه در آن نه خبري از تعهد و هدفمندي است و نه خبري از خارج شدن از واقعيت بيروني. در گرسنه ما فقط شاهد پرسه زدن مردي در كوچه و خيابان هاي شهر اسلو هستيم، مردي كه با كمترين چيزي سير مي شود، به نوشتن و پيدا كردن جايي براي خوابيدن مشغول است، به اطرافش نگاه مي كند و با لحن طنز و ساده اش با خودش حرف مي زند و بعد از گرسنه شدن، دوباره به دنبال غذا مي گردد. بعد از آن با كامل كردن نوشته هايش مي خواهد پولي به دست بياورد تا بتواند زنده بماند.جهان هامسون جهان كوچكي است كه نه معنايي در آن هست و نه جايي براي زندگي. راوي رمان گرسنه كه با پرسه زدنش در شهر اسلو هميشه با چند نفر خاص مواجه مي شود، هيچ وقت از نگاه ديگران خارج نيست و دائم خودش را زير ذره بين آدم هاي اطرافش مي بيند و به دنبال چاره يي است كه خودش را براي آنها موجه جلوه دهد. او كه حتي در اوج گرسنگي و فقر حاضر مي شود لباس هايش را گرو بگذارد تا براي پيرمردي كه از او طلب پول كرده پولي فراهم كند، دائم بايد براي رفتارش و حضورش در مقابل ديگران جوابگو باشد. در واقع حضور ديگران دليلي مي شود تا او به اعماق وجود خود برود و خود را از احساس گناهي مبهم تبرئه كند.تمام حوادث و گره هاي رمان انگار حول دايره يي مي چرخند و باز به جاي اول باز مي گردند. او اندك پولي پيدا مي كند و روزش را مي گذراند و دوباره بعد از گرسنه شدن براي رفع آن چاره جويي مي كند. هيچ غايت و هدفي در زندگي اش وجود ندارد و هيچ گاه به افق زندگي اش نگاه نمي كند بلكه فقط براي چند لحظه بعدش تصميم مي گيرد.اما چيزي كه رمان را دلنشين مي كند و با وجود بي حادثه بودن و گره هاي كوچك رمان كه شباهت هاي زيادي به هم دارند باعث مي شود رمان را تا به انتها دنبال كنيم و احساس خستگي نكنيم، اين است كه راوي هيچ گاه نه قضاوت مي كند حتي درباره خودش و نه در جايگاه داناي كل قرار مي گيرد حتي به آگاهي خود هم شك مي كند، بلكه دائم با لحني كه طنزي در آن پنهان است و پر از انگيزه هاي كودكانه است دنياي كودكانه است دنياي كوچكي مي سازد كه خواننده را با راوي همنشين مي كند و با او گرسنگي و روزمرگي را تجربه مي كند.

براساس این رمان فیلم خیلی خوب گرسنگی ۱۹۶۶ هنینگ کارلسن ساخته شده است.


تعداد بازدید : 553