کتاب نام های سیاست

کتاب نام های سیاست
کتاب نام های سیاست

,ویرایش و گزینش : مراد فرهادپور و بارانه عمادیان و آرش ویسی

نوشتارهای این کتاب را اندیشمندان علوم سیاسی و فیلسوفان معاصر درباره چیستی‌ سیاست نوشته‌اند.

در یکی از مجموعه نوشتارهای این کتاب به نام سیاست چیست؟ از ,هانا آرنت می‌خوانیم:
(سیاست مبتنی ا‌ست بر واقعیت تکثر بشری. خدا انسان را آفرید، اما انسان محصولی زمینی و بشری است، محصولی ا‌ست با ماهیت و سرشت بشری. از آن‌جا که فلسفه و الاهیات همواره با انسان سروکار دارند، و از آن‌جا که اظهارات آن‌ها در صورتی درست می‌بود که در جهان فقط یک یا دو انسان یا فقط انسان‌هایی کاملاً همسان وجود می‌داشتند، فلسفه و الاهیات پاسخ فلسفی معتبری برای این پرسش نیافتند که: سیاست چیست؟ از این هم بدتر، برای همه‌ی شاخه‌های تفکر علمی فقط انسان وجود دارددر زیست‌شناسی، یا روان‌شناسی، همچون که در فلسفه و الاهیات، درست همان‌طور که در جانورشناسی فقط شیر به صیغه‌ی مفرد وجود دارد.

شیرها فقط برای شیرها[ به صیغه‌ی جمع ]می‌توانستند مهم باشند.) سیاست با هم‌زیستی و هم‌گروهی انسان‌های متفاوت سروکار دارد. انسان‌ها در عرصه‌ی سیاست خود را بر طبق مشترکات ذاتی و بنیادینی سازماندهی می‌کنند که در آشوبِ مطلقِ تفاوت‌ها یافت می‌شوند یا از دل آن آشوب منتزع می‌گردند. معنای امروزی واژه سیاست برای فهم عرفی کاملاً بارز است و البته ماهیت آن نیز بسیار مشکوک؛ اما پاسخ‌ به معنای سیاست چه در ساحت‌ فردی، چه در عرصه فلسفه و علوم انسانی از اساسی‌ترین پرسش‌هاست. امور سیاسی امروز با بحث فرهنگ به شدت در هم آمیخته­ اند و مفاهیم جدیدی از دل این در هم تنیدگی سر برآورده که مستلزم بررسی دقیقتر و ظریفتر است. آغاز سیاست به بنیان‌های سیاست باز می‌گردد.

ژاک رانسیر در یکی از مقالات این کتاب به خوبی نشان می‌دهد دموس یا مردم همان حذف‌شدگانی‌اند که چون به طبقه خاصی تعلق ندارند منشا ظهور سیاست و دموکراسی به شمار می‌روند. آنها از دل کج‌شماری و خطایی بیرون می‌آیند که در هر طبقه‌ای رخ می‌دهد و در آن شکاف می‌اندازد. بدین‌ اعتبار، آنها حذف‌شدگانی هستند که تنها فضیلت‌شان آزادی است؛ هیچ ‌بودن مردم پیچ می‌خورد و به همه‌ بودن تبدیل می‌شود.در کتاب نام‌های سیاست، مقالات حول محور مشخصی جمع‌آوری شده است؛ «سیاستی که با رخداد تغییر رادیکال و تفکر رهایی بخش عجین است و بیشتر به ‌واسطه نام‌ها شناخته می‌شود تا تعاریف آکادمیک». پس واضح است که مقالات این کتاب از هر نوع گفتار آکادمیک و آنچه تحت‌ عنوان ,علوم سیاسی برای توصیف وضع موجود به‌کار بسته می‌شود، به‌ دور است.


تعداد بازدید : 297