کتاب دنیا به کام باب

کتاب دنیا به کام باب

نویسنده: جیمز بوئن

مترجم: غزال بیگی

انتشارات جادوی قلم

جیمز و گربه خیابانی‌اش باب ، در مسیر فوق العاده ای از زندگی با یکدیگر همراه شده اند. از زمان بیان کامل داستانشان در کتاب پرفروش گربه ای خیابانی به نام باب ، با کمک فوق العاده خود باب ، جیمز راهش را برای بازگشت به دنیای حقیقی پیدا کرده است.
باب تقریبا هر روز لحظه هایی مملو از هوش ، شجاعت و شوخ طبعی برای دوست انسانش ، جیمز ، با گشودن چشمانش به روی حقایق مهمی درباره دوستی ، وفاداری ، اعتماد و معنای شادی خلق می کند.

جیمز در ادامه داستانِ باهم بودنشان از باب به عنوان محافظ و فرشته نجاتش در مواقع بیماری ، سختی ها و حتی خطرات تهدیدکننده زندگی‌اش نام می برد .

برقراری ارتباط نزدیک با حیوانات برای سلامت روحی شما نتایج بسیار شگفت آوری دارد. بنابراین ارتباط نزدیک با این کتاب نیز همان اثرات شگفت آور را به همراه خواهد داشت.