نیت خیر

نیت خیر
نیت خیر
نوشته:  فردریش هلدرلین
ترجمه: بیژن الهی
بیا، در هوای آزاد، ای یار! گرچه امروز اندکی رخشنده ست
تنها به فرودست و آسمان دربرمان گرفته تنگ.
نه از کوه ها گشاده ، نه از جنگل،
چکادی به هوای دل؛ و خالی آرمیده از آواز ، هوا.
تار است امروز، کوچه ها و پسکوچه ها به خواب:
دُورِ سُرب ست انگار،
چرا که سرایش ما نه چیز توانمندی ست،
اما آنِ زندگی ست.
چنان که چلچلگانی هم،
هماره انگشت شمار، می رسند.
پیشتر که تابستانی باشد در دیار.
بادا که بامساز از چکادِ بام این ندا دهد:
ما تا بدان جا که می توانستیم، کار خود را کردیم.تعداد بازدید : 662