ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
رمان قصر در شکل کنونی اش در بیست فصل نگارش یافته‌است که فصل پایانی همان فصل ناتمام مانده است؛ از روی نشانه‌هایی می‌توان حدس زد که احتمالا همان فصل بیستم می‌بایست آخرین فصل باشد و رمان بعد از آن چندان ادامه نمی‌یافته است. #قصر هم از نظر حجم و هم از نظر اعتبار،بزرگترین کار #فرانتس_کافکا به شمار می‌آید.داستان از آنجایی آغاز می شود که کا شباهنگام وارد دهکده ای می شود که قصر در آن واقع است. به مهمانخانه ای پناه می برد تا استراحت کند اما می خواهند او را از آنجا برانند به این دلیل که می گویند هر کس بخواهد وارد دهکده شود یا در آنجا بماند می بایست از قصر اجازه گرفته باشد.ک. مدعی می شود که شغلش مسّاحی است و با درخواست خودِ قصر به آنجا آمده است. پس از زنگ زدن ابتدا این ادعا تکذیب می شود و سپس تأیید می گردد و در واقع قصر کا را به مسّاحی می پذیرد.از فردا صبح کا در پی آن است تا هر طور شده به قصر برود و (گویا) شرح وظایفش را بپرسد و مشغول کار شود ولی تا پایان کتاب در این کار کامیاب نمی شود.
در مورد دو رمان برجسته و ناتمام #کافکا #محاکمه و قصر نکته ی درخور توجه این است که قهرمان اثر در محاکمه توسط نهادی نامرئی و اسرارآمیز تحت تعقیب قرار میگیرد و به محاکمه کشیده میشود، در قصر مرجع مشابهی او را نادیده میانگارد.«یوزف کا» رو پنهان میکند، پا به فرار میگذارد، «کا» سماجت به خرج میدهد، دست به حمله میزند. ولی به رغم دو جهت کاملا مخالف، احساس اصلی هردو اثر یکی است.دراصل مفهوم این قصر چیست؟ قصری با پرونده های عجیب و غریب با سلسله مراتبی مرموز کارمندهایی دمدمی مزاج و موذی، با توقع (مطلقا موجه) احترام و توقع اطاعت بی چون و چرا. این قصری که کا. راهی به درون آن نمییابد، قصری که به طرزی درک نکردنی حتی نمیتواند به درستی به آن نزدیک شود، دقیقا آن چیزییست که الاهیون آن را «رحمت» مینامند، اراده ی خداوندی حاکم بر سرنوشت آدمی (دهکده)، نقش تصادف ها و تصمیم های اسرارآمیز، استعدادها و نقضها، آنچه که استحقاقش را نداریم و آنچه که نمیتوانیم به دست بیاوریم، آن امر«نامعلوم» حاکم بر زندگی همگان. اینگونه است که در محاکمه و قصر صور دوگانه ی تجلی خداوندی ـ داوری و رحمت ـ نمایان میشود.
#ماکس_برود \/ پس گفتار چاپ یکم رمان قصر
#علی_اصغر_حداد #نشر_ماهی #رمان #رمان_فلسفی #کتاب #کتاب_بخوانیم #رمان_آمریکا #کتاب_باز #معرفی_کتاب #پیشنهادکتاب #مطالعه