قدرت

قدرت
قدرت

نوشته: برتراند راسل

کتاب قدرت، اثری نوشته ی برتراند راسل است که نخستین بار در سال ۱۹۳۸ انتشار یافت. این کتاب در پاسخ مسائلی نوشته شده است که در این سال در اروپا مطرح بود؛ هنگامی که پنج سال از عمر حکومت نازیها در آلمان می گذشت و بیش از یک سال به آغاز جنگ جهانی دوم نمانده بود.
,کارل مارکس، اصلی ترین عامل در سرشت بشر را ثروت می دانست و ,فروید آن را رابطه ی جنسی در نظر می گرفت. ,راسل اما قدرت را این عامل کلیدی می داند. او استدلال می کند که قدرت، هدف غایی انسان است و به شکل ها و نمودهای مختلف، مهم ترین عنصر در شکل گیری و گسترش تمام جوامع است. شیوه ی بحث راسل در این کتاب بیشتر تاریخی است تا تحلیلی و نمونه های تاریخی فراوانی که او از چگونگی تراکم و تبلور قدرت و کاربرد آن نقل می کند می تواند برای زمانه ای که درگیر این گونه مسائل است تا حدی روشن کننده باشد.

راسل که این کتاب را در اواخر دهه ی ۱۹۳۰ و در زمانی می نوشت که اروپا به خاطر ایدئولوژی های افراطی چندپاره شده بود و جهان در آستانه ی جنگ قرار داشت، تصمیم گرفت تا علمی نوین را کشف کند تا معنای رویدادهای شوکه کننده ی زمانه و رویدادهای پیش رو را تبیین سازد. نتیجه ی این تصمیم راسل، کتاب قدرت شد؛ اثری ارزشمند که خود راسل آن را یکی از مهم ترین آثارش در نظر می گرفت.


تعداد بازدید : 658