دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: چارلز دیکنز

مترجم: مسعود رجب نیا

چارلز دیکنز رمان دیوید کاپرفیلد را در سال ۱۸۵۰ منتشر کرد. دیکنز به این رمان توجه خاصی داشت و آن را برتر از سایر رمانهایش می دانست. نام رمان دیوید کاپرفیلد برگرفته از نام شخصیت اصلی داستان است. این رمان با کودکی دیوید که کودک مورد علاقه خود چارلز دیکنز نیز هست ؛ شروع شده و تا دوره ی میان سالی او ادامه می یابد. یکی از علل علاقه دیکنز به این رمان شاید این است که حوادث و وقایع این داستان متاثر از رخدادهای زندگی خود چارلز دیکنز است.


دیباچه مترجم

چارلز دیکنز هنگام نگارش دیوید کاپرفیلد مردی سی و هفت ساله و نام آور بود و مقاله های بسیار و بیش از ده رمان منتشر ساخته بود اما این رمان - که کمابیش شرح احوال اوست . سبک و شیوه داستان پردازی او را تا ده سالی از عمرش دگرگون ساخت. دیوید کاپرفیلد هسته ای دارد متضمن واقعیت نگری که همان اساس و پایه زندگی دیکنز باشد،با صحنه هایی پراحساس و هیجان واندکی مبالغه آمیز.آثاربعدی او مانند ,خانه قانون زده ، ,دوریت کوچک و ,داستان دو شهر نیز تحت تاثیر شیوه ی داستان پردازی دیوید کاپرفیلد است. از این گذشته نحوه ی توصیف قهرمانان داستان و آفرینش شخصیتها در این کتاب، شگفت، باریک و دقیق است.