ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#مارسل_پروست
از اینهم بیشتر دنائت خانمی بود که به من سلام کرد و نامم را هم به زبان آورد. همچنان که با او حرف میزدم،کوشیدم نامش را به خاطر بیاورم؛خوب به یاد میآوردم که در کنارش شام خورده بودم،حتی گفته هایش به یادم میآمد.اما توجهم، با همه تمرکزش برناحیه ای درونی که این یادها در آن بود، نمیتوانست نام زن را پیدا کند.حال آنکه همانجا بود، اندیشه ام نوعی بازی را با آن نام آغاز کرده بود تا به شکلش پی ببرد،حرفی را که با آن آغاز میشد پیدا کندو سرانجام به همه اش برسد. تلاشی بیهوده بود. پیکره اش، وزنش را کمابیش حس میکردم، اما شکلش را با شکلی زندانی در سیاهچال درونی مقایسه میکردم و با خودم میگفتم: -نه، این نیست.- شکلی نیست که ذهنم میتوانست نامهایی هرچه دشوارتر بسازد.اما بدبختانه آنچه لازم بود بازسازی بود نه ساختن. کار ذهن تا زمانی که مطیع واقعیت نیست آسان است.اما من ناگزیر به اطاعت از واقعیت بودم. سرانجام آن نام یکباره به یادم آمد. -مادام دارپاژون- اینکه میگویم آمد خطاست چون به گمانم نام با حرکتی که از خودش بوده باشد بر من ظاهر نشد گمان هم نمیکنم که چندین و چند خاطره سبکی که با آن خانم ربطی داشتند و پیاپی با جمله هایی از این نوع: -خب بله این همان خانمی است که دوست مادام دو سووره است و نسبت به ویکتورهوگو ستایشی ساده لوحانه توام به ترس و انزجار دارد نشان میدهد- از آنها کمک میخواستم، خاطره هایی که میان من و آن نام پر میزدند، کمکی به یادآوریش کرده باشد.دربازی قایم باشک بزرگی که هنگام کوشش برای یادآوری یک نام در حافظه جریان دارد مجموعه ای از تقریبهای تدریجی در کار نیست. چیزی نمیبینیم تا اینکه ناگهان نام، دقیق و بسیار متفاوت با آنی که گمان میکردیم پدیدار میشود.نه اینکه او به سوی ما آمده باشد.نه من بیشتر معتقدم که هرچه در زندگی پیش میرویم وقتمان را صرف دور شدن از ناحیه ای میکنیم که نام درآن مشخص است و من به یاری اراده و توجهم که نگاه درونی ام را تیز میکرد، ناگهان در تاریکی رخنه کردم و نام را به روشنی دیدم.در هرحال اگر میان یاد و فراموشی مراحلی انتقالی باشد، این مراحل ناخودآگاه است، چون نام هاییکه یکایک پشت سرهم میگذاریم تا به نام درست برسیم همه نادرست اند و مارا به آن نزدیک نمیکنند. به عبارت درست تر حتی نام هم نیستند بلکه حروف بیصدایی اند که نامی که سرانجام مییابیم آنها را ندارد.
#در_جستجوی_زمان_از_دست_رفته #کتاب_پنجم #سدوم_و_عموره #مهدی_سحابی #نشر_مرکز
#معرفی_کتاب #ادبیات_فرانسه