جهان همچون اراده و تصور

جهان همچون اراده و تصور
جهان همچون اراده و تصور
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
کسی که کتاب ,جهان همچون اراده و تصور را باز کند از سبک آن به شگفت میافتد.تمام مطالب دور این محور میچرخد که جهان نخست اراده است و بعد تنازع و بعد بدبختی و ادبار ,تاریخ فلسفه؛ویل دورانت
کتاب جهان همچون اراده و تصور شاهکار ,آرتور شوپنهاور یکی برجسته ترین کتب فلسفی تاریخ است. جهان همچون اراده، جهان همچون تصور،جهان همچون شر،نقد و فلسفه کانتی و... از عناوین کتاب هستند
بخشهایی از بخش اول کتاب(متافیزیک عشق) :
هدف حقیقی تمام عشق و عاشقی ها اگر چه خود افراد از حقیقت بی خبر باشند این است که موجودی جدید به دنیا بیاید و راه و روش و حصول و مقصود یک چیز صرفا فرعی است. بسیاری از آن احساسات عالی و پر آب و تاب و به ویژه احساسات عاشقانه واقع گرایی خشن بحث مرا تکذیب می کنند اما آنها در اشتباهند. ص ۲۴ دقتی که یک حشره در انتخاب یک گل یا میوه یا یک تکه گوشت به خصوص به خرج میدهد به وضوح شبیه همان دقتی است که مرد در انتخاب زن متناسب با طبع و نهاد خود به کار می بندد. با چنان شور و حرارتی برای دست یافتن به او تلاش میکند و با دیگران به رقابت می پردازد که غالبا برای رسیدن به مقصود با وجود همه دلایل منظقی خوشبختی خود را با ازدواجی احمقانه تباه می سازد. با عشقی که بهای ثروت و عزت زندگی اش تمام می شود. و حتی گاها با ارتکاب جرم. و این همه را تحت سلطه ی اراده ی طبیعت که حکمفرمای مطلق این جهان است انجام میدهد و به موثرترین شکلی به نوع خدمت می کند گر چه به هزینه شخصی. ص ۲۹ عشق مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد. چنان که تقریبا هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد. مرد متمایل به تغییر است در حالیکه عشق زن پس از انتخاب به طور مداوم افزایش می یابد. دلیلش این است که طبیعت به دنبال بقای نوع است و نتیجتا دنبال گسترش هر چه بیشتر آن. به همین دلیل است که مرد به سایر زنان متمایل است و حال آنکه زن همواره به یک مرد بسنده میکند زیرا طبیعت ناخودآگاه زن را به مراقبت از حامی و محافظ نسل بعد وا میدارد. به همین دلیل پایبندی در ازدواج برای مرد چیزی مصنوعی است و برای زن چیزی طبیعی. بنابراین بی وفایی زن با توجه به نتایج بیرونی آن و با توجه به تصنع درونی اش بسیار نابخشودنی تر از بی وفایی مرد است. ص ۳۲ عشق فریبی است تا آنچه بیشتر به نفع نوع است تا نفع فرد انجام گیرد. پس از آنکه این مقصود و هدف نوع حاصل آمد فرد در می یابد که او بازیچه و گول خورده نوع بوده است. بدفرجامترین ازدواج آن است که از روی عشق انجام گیرد و علت آن مسلما در این است که هدف عشق ادامه نوع است نه لذت شخصی.


تعداد بازدید : 1718
برچسب ها: کتاب فلسفه