ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
کتاب #تجربه_مدرنیته ؛ هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود (All That Is Solid Melts Into Air; Experience Of Modernity)
نوشته #مارشال_برمن ، ترجمه ی #مراد_فرهادپور #انتشارات_طرح_نو
مدرن بودن یعنی زیستن ِ یک زندگی ِ سرشار از معما و تناقض .مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمان های بوروکراتیک عظیمی که قادر به کنترل و غالبا قادر به تخریب ِ همه ی اجتماعات ، ارزش ها و جان ها هستند ؛ و با این همه دست بسته نبودن در پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این نیروها ، جنگیدن به قصد تغییر جهان ِ این نیروها و تصاحب آن برای خودمان . برای مدرن بودن باید هم انقلابی و هم محافظه کار بود : مهیای ِ تحقق امکانات جدید در عرصه ی تجربه و حادثه و ماجرا ، هراسان از آن اعماق نهیلیستی که فرجام بسیاری از ماجراجویی های مدرن است ، و مشتاق و جویای آفرینش و درآویختن به امری واقعی ، آن هم درست در زمانی که همه چیز دود می شود و به هوا می رود . حتی می توانیم بگوییم برای سراپا مدرن بودن ، باید ضد مدرن بود : از عصر #مارکس و #داستایوفسکی تا روزگار خود ما ، درک توان های بالقوه ی جهان مدرن و تن سپردن بدانها ، بدون خوار شمردن و نبرد علیه برخی از ملموس ترین واقعیات این جهان ، ناممکن بوده است . ص ۴۴۳
کتاب تجربه ی مدرنیته می کوشد غنای معنوی فرهنگ مدرنیستی را برای مردان و زنان کوچه و بازار و همه ی انسان های مدرن احیا کند ، و نشان دهد چگونه ، برای همه ی ما ، مدرنیسم همان رئالیسم است .
#مدرنیسم #مدرنیته #کتابیسم #معرفی_کتاب_خوب #مطالعه #کتاب_خوب_بخوانیم