ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
در دنیای بازگشت ابدی، هرکاری بار مسئولیت تحمل ناپذیری را همراه دارد.و به همین دلیل نیچه اندیشه ی بازگشت ابدی را سنگین ترین بار میدانست. اگر بازگشت ابدی سنگین ترین بار است، زندگی ما میتواند با تمام سبکی تابناکش در این دورنما ظاهر شود. اما واقعا سنگینی، موحش و سبکی،زیباست؟ سنگین ترین بار، ما را درهم میشکند، به زیر خود خم میکند و بر روی زمین میفشارد. اما در شعرهای عاشقانه ی تمام قرون، زن در اشتیاق تحمل فشار پیکر مردانه است. پس سنگین ترین بار در عین حال نشانه ی شدیدترین فعالیت زندگی هم هست. بار هرچه سنگین تر باشد، زندگی ما به زمین نزدیکتر، واقعیتر و حقیقی تر است. در عوض، فقدان کامل بار موجب میشود که انسان از هوا هم سبکتر شود، به پرواز درآید، از زمین و انسان زمینی دور گردد و به صورت یک موجود نیمه واقعی درآید و حرکاتش، هم آزاد و هم بی معنا شود.بنابراین کدامیک را باید انتخاب کرد: سنگینی یا سبکی؟

#بار_هستی #میلان_کوندرا
#سبکی_تحمل_ناپذیر_هستی
#انتشارات_قطره #پرویز_همایون_پور
#رمان #رمان_فلسفی #کتاب #معرفی_کتاب #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_باز