میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه اول بارداری

میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه اول بارداری
میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه اول بارداری

لزوم آگاهی از میزان مجاز اضافه وزن در بارداری

« کنترل وزن مادر یکی از نکات مهم است و باید مادر از میزان افزایش وزن دوران بارداری اش آگاه باشد تا بداند با توجه به BMI قبل از دوره بارداری اش چقدر باید وزن اضافه کند. برای این منظور بهترین توصیه این است که مادران به بخش مادر و کودک نزدیک ترین مرکز بهداشتی و درمانی منزلشان مراجعه کنند. در این مراکز مراقبین بهداشتی مراقبت های ویژه دوران بارداری را برای آنها توصیه می کنند و تعیین می کنند که مادر در دوره بارداری چقدر می تواند وزن اضافه کند.»

« مقدار اضافه وزن در سه ماهه اول اهمیت چندانی ندارد چرا که به طور متوسط مادران در سه ماهه اول بارداری یک تا دو کیلو وزن اضافه می کنند که از نظر کمی زیاد مهم نیست ولی این اضافه وزن از نظر کیفی باید مورد توجه واقع شود.»


چقدر کالری اضافه تر مصرف کنید؟

« با توجه به اینکه در سه ماهه اول بارداری افزایش وزن مادر شروع می شود افزایش کالری در حد 100 تا150 کیلو کالری را در سه ماهه اول توصیه می کنیم. در سه ماهه اول مقدار افزایش کالری زیاد نیست ولی مادر باید میزان توصیه شده دریافت کالری را از مواد مغذی مفید تامین کند و این مقدار را به اندازه نیم واحد از هر یک از گروههای اصلی نان، گروه شیر، گروه گوشت و گروه سبزی ها دریافت کند تا به طور متعادل همه مواد را دریافت کند.»

 


تعداد بازدید : 394