بیماری های کبد در دوران بارداری

بیماری های کبد در دوران بارداری

بیماری های خاص کبد که منحصرا همراه هستند با بارداری شامل موارد زیر می باشـند.

* Hyperemesis Gravidarum

* Acute Fatty Liver of Pregnancy

* Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

* Hemolysis and Elevated Liver Enzymes and Low Platelets (HELLP)

* Viral Hepatitis

البتـه بـارداری در خانم هایـی کـه پیش زمینـه بیماری هـای کبـدی مزمـن از جملـه سـیروز و Portal Hypertension و یـا تحـت پیونـد کبـد قـرار گرفته انـد نیـز پیـش می آید. ترانـس آمینازهـای سـرمی Gamma GT ، (ALT and AST) و بیلی روبیـن در طـول بـارداری تغییـر نمی یابنـد ولـی اگـر حـد نرمـال ایـن پارامترهـا مختصـری تغییـر یابـد نتیجه Hemodilution اسـت کـه در طـی بـارداری بوقـوع می پیونـدد. افزایـش تسـت های کبدی، هیپوکالمـی، هیپوناترمـی و کتونوری با برطرف کردن اسـتفراغ بیمار از بین مـی رود. اندازه گیری غلظـتSerum Bile Acid بـرای مدیریـت  Cholestasis سـودمند می باشـد.

HELLP = hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets

HELLP syndrome

ایـن سـندرم یک واریان شـدید پری آکالمپسـی اسـت و در 2 تـا 12 درصد از موارد پری آکالمپسـی بوجـود می آیـد و همـراه اسـت بـا وجـود همولیـز، افزایـش آنزیم هـای کبـدی و کاهـش شـمارش پالکت . افــزایش فشـــار خـــون، دفــع پروتئـــین در ادرار، و سایـــر نشــانــه هــای بالینــی بین HELLP وAFLP همپوشانی دارد. و مهم است کـه آزمایشـگاه در تشـخیص افتراقـی ایـن دو بیمـاری بـه پزشـک کمـک نمایـد. بیمار AFLP بیشـتر دچـار نقصـان کبدی همـراه با نارسـایی های انعقادی اسـت.

 

 Pre-eclampsia

از عـوارض دوران بـارداری و یـک اختـلال چنـد ارگانـی اسـت. ایـن بیماری یکـی از علت های مهـم مـرگ و میـر مـادران بـاردار می باشـد که باعـث عـوارض جنینی و مـادری می شـود. این عارضـه بعـد از هفتـه بیسـتم بـارداری رخ می دهـد و با فشـار خون سیسـتولیک بیشـتر از  140میلی متـر جیـوه و یـا دیاسـتولیک بیشـتر از 90 میلی متر جیوه کـه معمولا همراه بـا پروتئینوری است تشـخیص داده می شود.

این اختلال در بیشـتر موارد بعد از هفته 37 حاملگی شـروع می شـود ولی در هر زمانی از نیمه دوم حاملگـی و نیـز در زمـان زایمـان و یا حتـی بعد از زایمان (معمـولا در 24 تا 48 سـاعت اول بعـد از زایمان) ممکن اسـت دیده شـود. بـروز این اختلال قبل از هفته 20 حاملگـی نیز در موارد نـادری نظیـر حاملگـی مـوالر امـکان دارد. پره اکلمپسـی می تواند خفیف یا شـدید باشـد و نیز پیشـرفت آن ممکن اسـت آهسـته یا سریع باشد.

حـدود %20 زنان مبتلا به پره اکلمپسـی شـدید دچـار وضعیتی بنام سـندرم HELLP خواهند شـد. نـام این سـندرم از حـروف اول Hemolysis همولیز: شکسـته شـدن گلبـول های قرمز خـون (Elevated Liver enzymes) بـالا رفتـن آنزیم هـای کبـدی و  Low Platelets کاهـش تعـداد پالکت هـا گرفتـه شـده اسـت. وجـود ایـن بیماری خطـر را بـرای مـادر و جنین نسـبت به پره اکالمپسـی بیشـتر می کند. یافته های آزمایشـگاهی پری آکالمپسـی وجود پروتئین در ادرار، افزایش کراتنین سـرم، تست های  کبـدی غیرطبیعـی، افزایش اسـید اوریک بیمار همراه با فشـار خون می باشـد. نمونه ادرار بایسـتی بطـور روتیـن از نظر وجود پروتئین آزمایش شـود و با تشـدید شـدن پری آکالمپسـی دفع پروتئین  در ادرار حتـی بـه بیـش از یـک گرم در 24 سـاعت می رسـد. بیمار پری آکالمپسـی ممکن اسـت دچـار نقصـان عملکـرد کلیـه و با تهـوع و از دسـت دادن آب بدن، که منجر بـه افزایش کراتنین و  اوره سـرم می شـود. یک نتیجه اوره 42 میلی گرم در دسـی لیتر باید غیرطبیعی تلقی شـود چرا که اوره سـرم بطـور طبیعی در بارداری بدلیل افزایش حجم پالسـما کاهـش می یابد. نقصان عملکرد  کلیه هـا منجـر به کاهش دفع اسـید اوریک از توبول هــای کلــیوی می شـود و انــدازه گـــیری  اسـید اوریک می تواند شـاخص شدت و پیش آگهی پری آکلمپـــسی باشـــد. یـــک نتیجـــه اسـید اوریـک معـادل 5.88 میلی گرم در دسـی لیتر قبل از هفتـه 32 بـارداری و 6.72 میلی گرم در دسـی لیتر بعـد از هفتـه 32 بـارداری یک افزایش اسـید اوریک سـرم تلقـی می گردد.

انعقـاد داخـل عروقی و ایسـکمی کبـدی در نتیجـه سـندرم HELLP در 4 تـا %12 خانم ها با پری آکلمپسـی رخ می دهـد کـه در نتیجـه همولیز افزایـش LDH و یـک پروفایل غیرطبیعی نتایـج عملکـرد کلیوی مشـاهده می گردد.

 

کلستاز بارداری : Obstetric Cholestasis

یـک بیمـاری نسـبتا نـادر در دوران بـارداری اسـت که به علت نقـص کار کبد به وجـود می آید. ایـن اختـلال هنگامـی بوجـود می آید کـه صفرا بطور عـادی در داخـل مجاری صفـرا به جریان در نمی آیـد و در نتیجـه امـلاح صفـراوی در پوسـت تجمـع می یابنـد و بـه خـارش کلـی بـدن  می انجامـد. درواقـع اختلال هـای عملکـردی کبـد عامل زردی اسـت که سـاده ترین شـکل آن کلسـتاز بـارداری اسـت. در ایـن بیمـاری به دلیل وجـود هورمون های بـارداری، متابولیسـم کبد  کـم می شـود. شـروع علایـم معمـولا در ۳ ماهه سـوم اسـت، هر چنـد در مـاه دوم و سـوم نیز گزارش شـده اسـت. نخسـتین علامـت آن معمولا خـارش تمام بدن اسـت و شـدت خارش در دسـت ها، پاها، شـکم و پشـت بیشـتر اسـت. معمولا دانه های پوسـتی (جوش) دیده نمی شـود.

اگـر بیمـاری وخیم تر شـود ممکن اسـت احسـاس بی حالـی، مدفوع بی رنـگ و ادرار تیـره دیده شـود؛ ایـن حالـت بخـودی خـود بثوراتی نـدارد ولی ممکن اسـت بعلـت خاراندن، پوسـت قرمز  و ملتهـب شـود و خراشـیدگی هایی در آن دیـده شـود. عالیـم بـه وضوح شـب ها بدتر می شـود و بیشـترین خـارش در ناحیـه تنـه و کـف دسـت ها و پاهاسـت. علایم تا پایـان بـارداری پایدار  می ماننـد. در 60 درصـد بیمـاران، علامـت دیگری دیده نمی شـود ولـی در 40 درصـد بقیه ادرار تیـره، روشـن شـدن رنـگ مدفوع یا زردی پوسـت بـدن طی 2 تـا 4 هفته بعد از شـروع خارش خـود را نشـان می دهـد. طی بـارداری، علایـم می توانند کم و زیاد شـوند ولی معمـولا 24-48 سـاعت بعـد از ختـم بـارداری، بهبـود می یابنـد و فقـط در عده کمی تـا ۲ ۱ هفته بعـد از زایمان پایـدار می ماننـد. جنیـن در خطـر مـرگ و یـا زایمـان زود رس قـرار می گیـرد. مهـم اسـت که کلسـتاز بـارداری از سـایر بیماری هـای کبدی افتراق و تشـخیص داده شـود.


تعداد بازدید : 545

زایمان و بارداری
زایمان بی درد با هیپنوتیزم
پیشگیری از مشکلات ارثی کم شنوایی در جنین
توضیح کلی سطح مایع آمنیوتیک
باید و نبایدهای حمام کردن در دوران بارداری
اگزما در بارداری چگونه درمان میشود؟
کاهش نفخ شکم در دوران بارداری
قبل از بارداری میبایست به چه مواردی توجه کرد
بازگرداندن اندام بعد از زایمان
آبله مرغان برای زنان باردار چه خطراتی دارد
ناخوشی صبحگاهی زنان حامله
فواید قرص ضد بارداری غیر از کنترل حاملگی
مصرف غذاهای تند برای زنان در دوران شیردهی
مسمومیت حاملگی چیست و چه علائمی دارد
چگونه فرزندمان دختر شود؟
خون دماغ شدن در بارداری چه علت هایی دارد
گیاهانی که زایمان را راحتر میکنند
آیا اسپری بی حسی دندان در زمان حاملگی مضر است؟
علائم جدی و خطرناک دوران بارداری
عوارض خوردن چیپس و پفک در دوران حاملگی
در دوران بارداری در انتظار چه تغییراتی باشیم ؟
روش هایی برای جلوگیری از بارداری
آیا در دوران قاعدگی احتمال بارداری وجود دارد؟
چرا در بارداری نفخ می کنیدو راه درمان آن
بهترین زمان برای بارداری در دهه سوم زندگی
سردرد پس از زایمان چه دلایلی دارد
تاثیرات هوای آلوده بر سلامت مادران باردار
سقط جنین های مکرر با چه عواملی پدید می آیند
در دوران بارداری حتما ورزش کنید
نحوه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری
مواردی که زنان باردار میبایست از آن اجتناب نمایند
بهترین نوشیدنی برای زنان باردار آب است
علایم حاملگی و نشانه های اولیه بارداری
استفاده از غذا برای القای زایمان طبیعی
دلایل تنگی نفس در دوران بارداری
درمان کم خونی در دوران بارداری
چه کنیم تا فرزند دوقلو داشته باشیم
زمان تست بارداری بعد از رابطه جنسی
آیا ورزش ، زایمان را آسان می‌کند؟
آیا در دوران بارداری قاعدگی ممکن است؟
دلایل های ناباروری در زنان چیست؟
سقط جنین تا چه حد ایمن است؟
نکاتی درباره آمادگی پیش از بارداری
مزایا و معایب بستن لوله های رحم
تميز كردن و شستشوی دندان ها در دوران بارداری
راه درمان ترک های پوستی بعد از زایمان
همه چیز درباره زایمان طبیعی و سزارین
آنچه را که باید درباره عمل سزارین بدانید
توصیه هایی برای خانم های باردار در مسافرت
اهمیت مراقبت های پس از سزارین
هنگام قاعدگی در زمان شیردهی چه باید کرد
رفلکس معده در دوران بارداری را چگونه درمان کنیم
يادگاري‌هاي بارداري بر بدن زنان
ماده غذایی که به افزایش باروری زنان کمک میکند
مزایا و عوارض مصرف قرص ال دی
کاهش آکنه در دوران بارداری
ناباروری چیست و علائم آن کدام است؟
لباس های بارداری باید چه ویژگی هایی داشته باشد
پیشگیری از اختلال های روانی در بارداری
علت ناباروری در زمان و مردان
علایم عفونت قارچی واژن در دوران بارداری
عامل سقط جنین در خانم های جوان
راه های درمان درد پا در دوران بارداری
خوردن این غذاها در دوران بارداری ممنوع
داشتن موهای شاداب و زیبا در دوران بارداری
علل و علائم بیاری تهوع در بارداری
نکاتی درباره حرکت جنین در شکم مادر
نکاتی درباره خرید شلوار بارداری
چه علائمی را باید در دوران حاملگی جدی بگیریم
چه زمانی عمل سزارین الزامی میشود؟
روش های زایمان را بشناسید
در دوران بارداری چه تغییراتی در ظاهر بوجود می آید
از چه سنی احتمال بارداری در زنان کاهش می یابد
استراحت مطلب در زمان بارداری به چه معناست
علائم ها و تشخیص جنسیت بچه
راهنمای کاهش ویار در دوران حاملگی
چرا نفس کشیدن در طول زایمان طبیعی مهم است؟
آزمایش غربالگری برای چه کسانی است؟
آیا بعد از زایمان باید ورزش کرد
عوامل ایجاد کشیدگی و ترک پوستی در زنان باردار
نکاتی برای زنانی که تازه مادر شدند
پیشگیری از ابتلا به کم‌خونی در دوران بارداری
مواد غذایی که در دوران باردای باید مصرف کرد
زایمان راحت با خوردن این گیاهان دارویی
رابطه فقر آهن در بارداری با خطر کم خونی در نوزاد
عوامل موثر در بروز افسردگی دوران بارداری
دلایل کمردرد در دوران بارداری
رابطه طعم شیر مادر با میوه ها
نوشیدنی های مفید در زمان بارداری
تغییرات پوستی زنان در دوران بارداری
خطرات رانندگی در دوران بارداری
علائم دردهای واقعی زایمان
مقدار مجاز اضافه وزن در بارداری
بارداری در روزهای گرم تابستان
ضرر های کمبود ید بر روی جنین
نوزاد شما هنگام تولد چه احساسی دارد؟
آغوش درمانی مادر برای نوزاد نارس
نکاتی که نباید در دوران بارداری انجام دهید
در دوران بارداری چگونه خواب راحت راشته باشید
آیا با میوه و سبزیجات میشود جنسیت بچه را مشخص کرد؟
دلایل پرخاشگر شدن بعضی از خانم های باردار
درمان خونریزی بینی در بارداری
اطلاعاتی درباره هفته ی اول تا هشتم بارداری
نقش مهم مواد غذایی برای زنان باردار
عناصر مهم و موثر در سلامت مو در دوران بارداری
چه ویتامین هایی در شیر مادر وجود دارد
مقدار وزن اضافه در دوران بارداری چقدر میباشد؟
نشانه های بارداری پوچ
مواد غذایی که قدرت باروری در مردان افزاش میدهد
در دوران بارداری مو رنگ نکنید
آزمایشات تیروئید برای زنان قبل از بارداری
مصرف قرص آهن در دوران بارداری چه ضرورتی دارد؟
چرا باید آزمایش های قبل ازدواج را انجام دهیم؟
مراقبت های پس از سزارین
علائم بارداری در روزهای اول چیست ؟
صرح حاملگی چیست و تاثیرات در روند بارداری
تاریخ زایمان خود را با این فرمول محاسبه کنید
کدام زنان شاغل باردار در معرض خطرند؟
تغییرات بدن خانم ها بعد از زایمان
نشانه‌های تنبلی تخمدان و درمان آن چیست؟
آزمایش‌های پره ناتال چیست؟
عوامل ترس و نگرانی زنان باردار؟
نکاتی برای اوایل تولد نوزاد
تغییر تغذیه برای درمان دیابت بارداری
احتمال بارداری بعد از وازکتومی وجود دارد؟
درمان واریس در دوران بارداری
نکته های جالب در افزایش شیر مادر
آیا جگر برای زنان باردار مفید است؟
درمان ویار با طب سوزنی و فشاری
کدام اشعه ها در دوران بارداری خطرناکند؟
تشخیص صدا توسط جنین
مردان در دوران بارداری زنان چگونه باید رفتار کنند
ترس و بهانه برای نداشتن فرزند دوم
خونریزی بعد از زایمان چه مدت طول می كشد؟
بهترین زمان برای بارداری دوم چقدر است؟
تغییرات رحم بعد از تولد نوزاد
کشیدن قلیان در بارداری بسیار خطرناک است
خواص داروی گُل قند در درمان ویار
بهترین راه برای پیشگیری از زایمان زودرس
روش هایی برای تناسب اندام پس از بارداری
خوردن شکلات در زمان بارداری
پسرزا بودن برخی از زنان چه دلایلی دارد؟
آزمایشات پزشکی سه ماهه دوم بارداری
میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه سوم بارداری
ورزش برای دوران سه ماه اول بارداری
ورزش برای دوران سه ماه دوم بارداری
معاینات لازم در سه ماه سوم بارداری
میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه اول بارداری
میزان مجاز اضافه وزن در سه ماهه دوم بارداری
چالش بیماری ام اس در دوران بارداری
تغذیه های توصیه شده در سه ماهه سوم بارداری
معاینات لازم در سه ماه اول بارداری
معاینات لازم در سه ماه دوم بارداری
تغییراتی که در سه ماهه سوم بارداری رخ میدهد
تغذیه های توصیه شده سه ماه اول بارداری
تغذیه های توصیه شده سه ماه دوم بارداری
تغییراتی که در سه ماهه اول بارداری رخ میدهد
تغییراتی که در سه ماهه دوم بارداری رخ میدهد
علت لرزیدن جنین در شکم مادر چیست؟
روشهای برای تشخیص تست حاملگی در خانه
روش های پیشگیری و درمان افتادگی رحم
چه مشکلاتی مانع مسافرت در بارداری میشود
زایمان طبیعی و نکاتی که باید درباره آن بدانید
افسردگی بعد زایمان چیست و چه علائمی دارد؟
خواص انار برای مادران باردار چیست؟
علت های باردار نشدن در خانم ها
آزمایش تیروئید در دوران بارداری
منافع زایمان در آب برای مادر
فشار خون بارداری چیست؟راه درمان آن
تست های بیوشیمی در بارداری
خطر مبتلا به دیابت در بارداری
عفونت HPV در دوران حاملگی
اکوکاردیوگرافی قلب جنین چیست؟
تفاوت علائم بارداری و علائم قاعدگی
ورزش شنا در بارداری چه فوایدی دارد؟
تاثیر در جنسیت جنین
شرایط ویژه بارداری اول نسبت به بارداری های بعدی
چگونه خارش شکم در دوران بارداری را درمان کنیم
راه درمان تهوع صبحگاهی در بارداری
علائم مسمومیت حاملگی چیست؟
حاملگی خارج رحم چیست و چه علائمی دارد
رژیم غذایی مناسب برای دوران شیردهی
درمان و پیشگیری واریس در دوران بارداری
آیا در دوران بارداری گیاهخواری می توان کرد؟
افسردگی دوران بارداری و روش های درمان آن
برای کاهش درد زایمان چه باید کرد؟
پرفشاری خون ناشی از بار باردای یا مسمومیت بارداری
دلایل جدا شدن جفت قبل از زایمان
کمردرد در بارداری را چگونه درمان کنیم؟
چه زمانی کیسه آب در بارداری پاره میشود
کم شدن یبوست در دوران بارداری
علائم بارداری در ماه اول
راه های درمان دیابت در دوران بارداری
شروع علائم بارداری
فواید خوردن تخم شربتی در بارداری
در مدت بارداری برنج قهوه ای بخورید
علت و درمان سوزش ادرار بعد از زایمان طبیعی
مدت زمان خونریزی بعد از زایمان
مهمترین علائم بارداری برای تشخیص سریع
با انواع تست بارداری خانگی آشنا شوید