بیماری های کبد در دوران بارداری

بیماری های کبد در دوران بارداری
بیماری های کبد در دوران بارداری

بیماری های خاص کبد که منحصرا همراه هستند با بارداری شامل موارد زیر می باشـند.

* Hyperemesis Gravidarum

* Acute Fatty Liver of Pregnancy

* Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

* Hemolysis and Elevated Liver Enzymes and Low Platelets (HELLP)

* Viral Hepatitis

البتـه بـارداری در خانم هایـی کـه پیش زمینـه بیماری هـای کبـدی مزمـن از جملـه سـیروز و Portal Hypertension و یـا تحـت پیونـد کبـد قـرار گرفته انـد نیـز پیـش می آید. ترانـس آمینازهـای سـرمی Gamma GT ، (ALT and AST) و بیلی روبیـن در طـول بـارداری تغییـر نمی یابنـد ولـی اگـر حـد نرمـال ایـن پارامترهـا مختصـری تغییـر یابـد نتیجه Hemodilution اسـت کـه در طـی بـارداری بوقـوع می پیونـدد. افزایـش تسـت های کبدی، هیپوکالمـی، هیپوناترمـی و کتونوری با برطرف کردن اسـتفراغ بیمار از بین مـی رود. اندازه گیری غلظـتSerum Bile Acid بـرای مدیریـت  Cholestasis سـودمند می باشـد.

HELLP = hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets

HELLP syndrome

ایـن سـندرم یک واریان شـدید پری آکالمپسـی اسـت و در 2 تـا 12 درصد از موارد پری آکالمپسـی بوجـود می آیـد و همـراه اسـت بـا وجـود همولیـز، افزایـش آنزیم هـای کبـدی و کاهـش شـمارش پالکت . افــزایش فشـــار خـــون، دفــع پروتئـــین در ادرار، و سایـــر نشــانــه هــای بالینــی بین HELLP وAFLP همپوشانی دارد. و مهم است کـه آزمایشـگاه در تشـخیص افتراقـی ایـن دو بیمـاری بـه پزشـک کمـک نمایـد. بیمار AFLP بیشـتر دچـار نقصـان کبدی همـراه با نارسـایی های انعقادی اسـت.

 

 Pre-eclampsia

از عـوارض دوران بـارداری و یـک اختـلال چنـد ارگانـی اسـت. ایـن بیماری یکـی از علت های مهـم مـرگ و میـر مـادران بـاردار می باشـد که باعـث عـوارض جنینی و مـادری می شـود. این عارضـه بعـد از هفتـه بیسـتم بـارداری رخ می دهـد و با فشـار خون سیسـتولیک بیشـتر از  140میلی متـر جیـوه و یـا دیاسـتولیک بیشـتر از 90 میلی متر جیوه کـه معمولا همراه بـا پروتئینوری است تشـخیص داده می شود.

این اختلال در بیشـتر موارد بعد از هفته 37 حاملگی شـروع می شـود ولی در هر زمانی از نیمه دوم حاملگـی و نیـز در زمـان زایمـان و یا حتـی بعد از زایمان (معمـولا در 24 تا 48 سـاعت اول بعـد از زایمان) ممکن اسـت دیده شـود. بـروز این اختلال قبل از هفته 20 حاملگـی نیز در موارد نـادری نظیـر حاملگـی مـوالر امـکان دارد. پره اکلمپسـی می تواند خفیف یا شـدید باشـد و نیز پیشـرفت آن ممکن اسـت آهسـته یا سریع باشد.

حـدود %20 زنان مبتلا به پره اکلمپسـی شـدید دچـار وضعیتی بنام سـندرم HELLP خواهند شـد. نـام این سـندرم از حـروف اول Hemolysis همولیز: شکسـته شـدن گلبـول های قرمز خـون (Elevated Liver enzymes) بـالا رفتـن آنزیم هـای کبـدی و  Low Platelets کاهـش تعـداد پالکت هـا گرفتـه شـده اسـت. وجـود ایـن بیماری خطـر را بـرای مـادر و جنین نسـبت به پره اکالمپسـی بیشـتر می کند. یافته های آزمایشـگاهی پری آکالمپسـی وجود پروتئین در ادرار، افزایش کراتنین سـرم، تست های  کبـدی غیرطبیعـی، افزایش اسـید اوریک بیمار همراه با فشـار خون می باشـد. نمونه ادرار بایسـتی بطـور روتیـن از نظر وجود پروتئین آزمایش شـود و با تشـدید شـدن پری آکالمپسـی دفع پروتئین  در ادرار حتـی بـه بیـش از یـک گرم در 24 سـاعت می رسـد. بیمار پری آکالمپسـی ممکن اسـت دچـار نقصـان عملکـرد کلیـه و با تهـوع و از دسـت دادن آب بدن، که منجر بـه افزایش کراتنین و  اوره سـرم می شـود. یک نتیجه اوره 42 میلی گرم در دسـی لیتر باید غیرطبیعی تلقی شـود چرا که اوره سـرم بطـور طبیعی در بارداری بدلیل افزایش حجم پالسـما کاهـش می یابد. نقصان عملکرد  کلیه هـا منجـر به کاهش دفع اسـید اوریک از توبول هــای کلــیوی می شـود و انــدازه گـــیری  اسـید اوریک می تواند شـاخص شدت و پیش آگهی پری آکلمپـــسی باشـــد. یـــک نتیجـــه اسـید اوریـک معـادل 5.88 میلی گرم در دسـی لیتر قبل از هفتـه 32 بـارداری و 6.72 میلی گرم در دسـی لیتر بعـد از هفتـه 32 بـارداری یک افزایش اسـید اوریک سـرم تلقـی می گردد.

انعقـاد داخـل عروقی و ایسـکمی کبـدی در نتیجـه سـندرم HELLP در 4 تـا %12 خانم ها با پری آکلمپسـی رخ می دهـد کـه در نتیجـه همولیز افزایـش LDH و یـک پروفایل غیرطبیعی نتایـج عملکـرد کلیوی مشـاهده می گردد.

 

کلستاز بارداری : Obstetric Cholestasis

یـک بیمـاری نسـبتا نـادر در دوران بـارداری اسـت که به علت نقـص کار کبد به وجـود می آید. ایـن اختـلال هنگامـی بوجـود می آید کـه صفرا بطور عـادی در داخـل مجاری صفـرا به جریان در نمی آیـد و در نتیجـه امـلاح صفـراوی در پوسـت تجمـع می یابنـد و بـه خـارش کلـی بـدن  می انجامـد. درواقـع اختلال هـای عملکـردی کبـد عامل زردی اسـت که سـاده ترین شـکل آن کلسـتاز بـارداری اسـت. در ایـن بیمـاری به دلیل وجـود هورمون های بـارداری، متابولیسـم کبد  کـم می شـود. شـروع علایـم معمـولا در ۳ ماهه سـوم اسـت، هر چنـد در مـاه دوم و سـوم نیز گزارش شـده اسـت. نخسـتین علامـت آن معمولا خـارش تمام بدن اسـت و شـدت خارش در دسـت ها، پاها، شـکم و پشـت بیشـتر اسـت. معمولا دانه های پوسـتی (جوش) دیده نمی شـود.

اگـر بیمـاری وخیم تر شـود ممکن اسـت احسـاس بی حالـی، مدفوع بی رنـگ و ادرار تیـره دیده شـود؛ ایـن حالـت بخـودی خـود بثوراتی نـدارد ولی ممکن اسـت بعلـت خاراندن، پوسـت قرمز  و ملتهـب شـود و خراشـیدگی هایی در آن دیـده شـود. عالیـم بـه وضوح شـب ها بدتر می شـود و بیشـترین خـارش در ناحیـه تنـه و کـف دسـت ها و پاهاسـت. علایم تا پایـان بـارداری پایدار  می ماننـد. در 60 درصـد بیمـاران، علامـت دیگری دیده نمی شـود ولـی در 40 درصـد بقیه ادرار تیـره، روشـن شـدن رنـگ مدفوع یا زردی پوسـت بـدن طی 2 تـا 4 هفته بعد از شـروع خارش خـود را نشـان می دهـد. طی بـارداری، علایـم می توانند کم و زیاد شـوند ولی معمـولا 24-48 سـاعت بعـد از ختـم بـارداری، بهبـود می یابنـد و فقـط در عده کمی تـا ۲ ۱ هفته بعـد از زایمان پایـدار می ماننـد. جنیـن در خطـر مـرگ و یـا زایمـان زود رس قـرار می گیـرد. مهـم اسـت که کلسـتاز بـارداری از سـایر بیماری هـای کبدی افتراق و تشـخیص داده شـود.


تعداد بازدید : 744