اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید

اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید
اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید

راهكارهاي مناسب براي رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک :

۱) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک او را از عوامل فشار روحي دور كرده و محيط را آرام و تفاهم ميان كودك و ديگران ايجاد كنيم.

۲)  برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک به گونه اي رفتار كنيم كه كودك بفهمد مورد پذيرش خانواده و ديگران است و دوستش دارند.

۳) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک نيازهاي مختلف كودك را حتي الا مكان مهيا كرده و زمينه هاي رشد كودك در فعاليت هاي مختلف را به وجود آوريم.

۴)برای  رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک محيط خانه را گرم و صميمي كنيم و از نظر عاطفي كودك را تامين نماييم.

۵) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک به گونه اي رفتار كنيم كه مفهوم نظم را درك كند و الگوهاي مناسب در اختيارش بگذاريم تا به هدفش برسد.

۶)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک  به شخصيت كودك احترام بگذاريم و به او استقلا ل دهيم تا كارهايش را خودش انجام دهد.

۷)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک كودك را از محيط هاي حسادت، تمسخر، توهين و تنبيه دور كنيم. غرورش را نشكنيم و در مقابل محبت افراط نكنيم و همچنين به خواسته ها و تمايلا ت نابجاي او پاسخ مثبت ندهيم.

۸)  برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک توسط خود كودك محيطي ايجاد كنيم كه باعث آرامش روحي او شود و استراحت و تغذيه و تفريح كافي و مناسب داشته باشد.

۹) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک  در ميان كودكان تبعيض قائل نشويم و اجازه دهيم حرف هاي خود را زده و عقده هاي دروني خويش را خالي كنند و سالم فكر كنند.

۱۰) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک سخنان آرامش بخش و استفاده از ادبيات شادي بخش را در شيوه كاري خود بگنجانيم.

۱۱) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک تلقين نكات مثبت به كودك و انجام كارهاي شادي آور و قرار گرفتن در جمع و محيط هاي شاد و همسالا ن خوشرو و مهربان.

۱۲)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک اعمال محبت كافي وترك عادت هاي ناروا و فراموشي و انكار غم ها و دور كردن كودك از نگراني


تعداد بازدید : 372