اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید

اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید

راهكارهاي مناسب براي رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک :

۱) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک او را از عوامل فشار روحي دور كرده و محيط را آرام و تفاهم ميان كودك و ديگران ايجاد كنيم.

۲)  برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک به گونه اي رفتار كنيم كه كودك بفهمد مورد پذيرش خانواده و ديگران است و دوستش دارند.

۳) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک نيازهاي مختلف كودك را حتي الا مكان مهيا كرده و زمينه هاي رشد كودك در فعاليت هاي مختلف را به وجود آوريم.

۴)برای  رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک محيط خانه را گرم و صميمي كنيم و از نظر عاطفي كودك را تامين نماييم.

۵) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک به گونه اي رفتار كنيم كه مفهوم نظم را درك كند و الگوهاي مناسب در اختيارش بگذاريم تا به هدفش برسد.

۶)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک  به شخصيت كودك احترام بگذاريم و به او استقلا ل دهيم تا كارهايش را خودش انجام دهد.

۷)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک كودك را از محيط هاي حسادت، تمسخر، توهين و تنبيه دور كنيم. غرورش را نشكنيم و در مقابل محبت افراط نكنيم و همچنين به خواسته ها و تمايلا ت نابجاي او پاسخ مثبت ندهيم.

۸)  برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک توسط خود كودك محيطي ايجاد كنيم كه باعث آرامش روحي او شود و استراحت و تغذيه و تفريح كافي و مناسب داشته باشد.

۹) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک  در ميان كودكان تبعيض قائل نشويم و اجازه دهيم حرف هاي خود را زده و عقده هاي دروني خويش را خالي كنند و سالم فكر كنند.

۱۰) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک سخنان آرامش بخش و استفاده از ادبيات شادي بخش را در شيوه كاري خود بگنجانيم.

۱۱) برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک تلقين نكات مثبت به كودك و انجام كارهاي شادي آور و قرار گرفتن در جمع و محيط هاي شاد و همسالا ن خوشرو و مهربان.

۱۲)برای رفع اضطراب و تقويت اعتماد به نفس در کودک اعمال محبت كافي وترك عادت هاي ناروا و فراموشي و انكار غم ها و دور كردن كودك از نگراني