ختم و توسل به حضرت حجه بن الحسن

ختم و توسل به حضرت حجه بن الحسن

ختم و توسل به حضرت حجه بن الحسن

زیر آسمان خارج از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد بار بگوید:

یا فارِسَ الْحِجازِ اَدْرِکنی یا اَبا صالِحُ الْمَهْدی اَدْرِکْنی یا اَبا الْقاسِمِ اَدْرِکْنی وَ لا تَدَغْنی اِنّی عاجِزٌ ذَلیلٌ


منبع:گنجهای معنوی