بنر یاحسین

کتاب فلسفه های معاصر

کتاب فلسفه های معاصر


فلسفه های معاصر
ناشر : انتشارات نوبل تبریز
سال چاپ :
زبان : فارسی
تعداد صفحات :163

نویسنده: علی ترابی

جهان امروز شاهد تاثیرات شگرف ایدئولوژی های مختلف در سیر و تحول اجتماعات است و مکاتب فلسفی مختلف در زمینۀ همین تحول و تکامل نقش اساسی دارند . بطور کلی نظامهای اجتماعی در کشورهای جهان معاصر تابع ایدئولوژی خاص آنها بوده و شناخت اندیشه ها و باصطلاح فلسفه ملتها ، برای ایجاد زندگی مسالمت آمیز و تفاهم متقابل اقوام و اجتماعات و بسط و توسعه فرهنگ انسانی دارای اهمیت می باشد .

کتاب فلسفه های معاصر کوششی است در زمینۀ شناختن مکاتب فلسفی جدید و نگاهی است به سیر و تحول اندیشۀ فلسفی معاصر .

در این کتاب سعی شده است که سیر مداوم اندیشۀ فلسفی و تغییر و تحول نظامهای فلسفی تا ظهور فلسفه های معاصر باختصار مطالعه شود و آنگاه به موضوع اساسی آن که عبارت از شناخت فلسفه های امروزی است پرداخته شود . از آنجا که شرط اولیه نقدهر گونه نظام فلسفی شناخت کامل آن است ، کتاب حاضر ، تا جاییکه صفحات محدودش امکان داده به مطالعه و شناساندن مکاتب مزبور پرداخته تا راه برای نقد و انتقاد و توضیح مفصل آنها هموار گردد.


نظرات کاربران