بنر یاحسین

کتاب آدمکش‌ها

کتاب آدمکش‌ها


آدمکش‌ها
نویسندگان :
ناشر : سایت امیریه
سال چاپ :
زبان : فارسی
تعداد صفحات :12

پاراگراف اول کتاب:

در سالن غذاخوری هِنری باز شد و دو مرد آمدند تو. پشت پیشخان نشستند.
جورج از آن‌ها پرسید:چی می‌  خورین؟
یکی از آن‌ها گفت:نمی‌ دونم. اَل، تو چی می‌ خوری؟
اَل گفت:نمی‌ دونم. نمی‌ دونم چی می‌  خورم.
بیرون هوا داشت تاریک می‌  شد. آن ور پنجره چراغ خیابان روشن شد. آن دو مرد پشت پیشخان صورت غذاها را نگاه می‌ کردند. از آن سر پیشخان نیک آدامز داشت آن‌ها را می‌ پایید. پیش از آمدن آن‌ها نیک داشت با جورج حرف می‌ زد.نظرات کاربران